นโยบายความเป็นส่วนตัว

Hong Kong Sumirubber, Ltd ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และจะพยายามปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงชื่อ วันเกิด เพศ อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล อาชีพ และชื่อบริษัท

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

Hong Kong Sumirubber, Ltd จะรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวและจัดการข้อมูลดังกล่าว
ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ Hong Kong Sumirubber, Ltd จะได้รับข้อมูลส่วนตัวด้วยวิธีที่เหมาะสมและยุติธรรม

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Hong Kong Sumirubber, Ltd จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ตอบเพื่อให้ได้ข้อมูลนั้นเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลสามารถถูกนำไปใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

หาก Hong Kong Sumirubber, Ltd มอบหมายให้บริษัทอื่นหรือหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากบริษัทจัดการข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว Hong Kong Sumirubber, Ltd จะทำการควบคุมอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความลับ และจะมอบหมายก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบบริษัทหรือหน่วยงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว

3. การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Hong Kong Sumirubber, Ltd จะรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัย
เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง การรั่วไหล และการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง Hong Kong Sumirubber, Ltd ได้นำมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย ไวรัสคอมพิวเตอร์ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อื่นๆ

4. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

Hong Kong Sumirubber, Ltd จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามใดๆ นอกเหนือจากผู้ที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมถึงองค์กรที่บริษัทได้มอบหมายให้จัดกิจกรรมตามที่ได้ประกาศต่อสาธารณะด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทใน SRI Group โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก่อน ยกเว้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติหรือกำหนด

5. การเปิดเผย การแก้ไข การยุติการใช้งาน และการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครองอยู่

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอจากบุคคลให้ดำเนินการใดๆ เช่น การเปิดเผย การแก้ไข การยุติการใช้งาน หรือการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้โดยบุคคลผู้ร้องขอดังกล่าวและถือครองโดย Hong Kong Sumirubber, Ltd บริษัทจะตอบสนองในทันทีภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผลเมื่อบริษัทสามารถยืนยันกับบุคคลผู้ส่งคำร้องขอได้ว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องจริง

6. การทบทวนและการปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

Hong Kong Sumirubber, Ltd จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และจะทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Hong Kong Sumirubber, Ltd โปรดติดต่อเราโดยตรง

ติดต่อเรา

กรุณาบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามและความคาดหวังของคุณ

ชื่อ
บริษัท
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ข้อความ